வணக்கம் என்றால் என்ன?

வணக்கம் என்றால் என்ன?

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தில் வணக்கம் என்றால் என்ன? அதனை எப்படி செய்ய வேண்டும்?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப