வணக்கம் என்றால் என்ன?

வணக்கம் என்றால் என்ன?

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தில் வணக்கம் என்றால் என்ன? அதனை எப்படி செய்ய வேண்டும்?

feedback