மக்காவின் முஸ்லிம் அல்லாத மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாத்தை போதிக்க நபி (ஸல்) அவர்கள் மேற் கொண்ட முறைகள் 2

மக்காவின் முஸ்லிம் அல்லாத மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாத்தை போதிக்க நபி (ஸல்) அவர்கள் மேற் கொண்ட முறைகள் 2

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

மக்காவிலும் அதற்கு வெளியிலும் முஸ்லிம் அல்லாத மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாத்தை போதிக்க முஹம்மத் (ஸல்)அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய முறை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப