ஷீஆ பற்றிய அறிமுகம் - 1

ஷீஆ பற்றிய அறிமுகம் - 1

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. இஸ்லாமிய ஆரம்ப சரித்திரம்.
2. மதீனாவில் ஷிஆ கொள்கையின் ஆரம்பம்
3. அப்துல்லாஹ் இப்ன் சபா என்ற யூதனின் பங்கு.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப