ஷீஆ பற்றிய அறிமுகம் - 2

ஷீஆ பற்றிய அறிமுகம் - 2

விபரங்கள்

1. ஷீ ஆக்களின் கொள்கைகள் சில.
2. இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு மாற்றமான நம்பிக்கை
3. ஷீஆக்களின் வழி தவறிய நம்பிக்கைகள்.
4. இவற்றின் மூலம் முஸ்லிம்களை வழி கொடுக்க முயற்சிகள்.

feedback