ప్రవక్తలను, సందేశహరులను అల్లాహ్ ఎందుకు పంపెను?

వివరణ

ప్రవక్తలను మరియు సందేశహరులను అల్లాహ్ ఈ ప్రపంచానికి ఎందుకు పంపెను అనే విషయం ఈ వ్యాసంలో స్పష్టంగా చర్చించబడెను.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్