కేటగిరీలు

 • PDF

  ఈ వ్యాసంలో ప్రవక్త జీసస్ అలైహిస్సలాం గురించి ప్రామాణిక సాక్ష్యాధారలతో చక్కగా వివరించారు. దీని ద్వారా నిష్పక్షపాతంగా చదివే పాఠకులకు చాలా సులభంగా అసలు జీసస్ అలైహిస్సలాం ఎవరు అనే సత్యం తెలిసి పోతుంది. ఇది ఇస్లామిక్ పాంప్లెట్స్ అనే సంస్థ ఇంగ్లీషులో తయారు చేసిన ఒక కరపత్రం యొక్క తెలుగు అనువాదం.

 • PDF

  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం గురించి, తను బోధించిన వాటిని ఆయన మరలా పునరుద్ధరిస్తారనీ జీసస్ భవిష్యవాణి చెప్పినట్లు ఈ పుస్తకం మరియు బైబిల్ లో ముహమ్మద్ అనే మరో పుస్తకం నిరూపిస్తున్నాయి.

 • PDF

  మహాప్రవక్త అయిన మర్యం కుమారుడు జీసస్ అలైహిస్సలాం యొక్క పర్సనాలిటీపై ఈ పుస్తకం చర్చిస్తున్నది. ఆయన స్వభావం గురించి వివరిస్తున్నది. ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించిన అన్ని అపోహలకు, అపార్థాలకు బైబిల్ మరియు ఇస్లామీయ మూలాల ఆధారంగా సమాధానం ఇస్తున్నది.

 • PDF

  ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలను అంటే ఆయన చూపిన మహిమలు, ఇస్లాంలో ఆయన ఉన్నత స్థానం, ఆయన సందేశం మరియు ఆయన దైవత్వం పై ప్రజలలో ఉన్న అపోహల గురించి ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

 • video-shot

  PDF

  ఈ కరపత్రంలో ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి చెబుతున్నదో వివరిస్తున్నది. ప్రవక్త జీసస్ ఒక మానవ ప్రవక్త అనీ మరియు క్రైస్తవులు నమ్ముతున్నట్లుగా ఎలాంటి దైవత్వమూ ఆయనలో లేదనీ రచయిత తగిన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపిస్తున్నాడు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో ఇస్లామీయ బోధనల ప్రకారం ప్రవక్త జీసస్ అంటే ఈసా అహిస్సలాం గురించి ముస్లింల విశ్వాసం, ఇస్లాంలో ఆయన యొక్క ఉన్నత స్థానం గురించి యూషా ఇవాన్స్ చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించి ముస్లింల విశ్వాసం మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆయన ఉన్నత స్థానం గురించి యూషా ఇవాన్స్ చర్చించారు.

 • PDF

  జీసస్ క్రైస్తవుడా లేక ముస్లిమా

 • video-shot

  MP4

  ఇది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. దీనిలో జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) యొక్క అసలు సందేశం మరియు ధర్మం గురించి బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ ల వెలుగులో చర్చించబడింది.

 • video-shot

  PDF

  ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించిన సత్యం ఏమిటి అనే ముఖ్యాంశాన్ని ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. అనేక మంది ప్రజలు చెబుతున్నట్లుగా ఆయన దేవుడు కాడని, ఆయన అల్లాహ్ పంపిన ఒక ప్రవక్త అని స్పష్టం చేస్తున్నది. ఆయన చూపిన కొన్ని మహిమలను పేర్కొంటూ, సిలువ పైకి ఎక్కిండంలో సత్యాసత్యాల గురించి ప్రస్తావించింది. చివరిగా ఆయన పునరాగమనం గురించి తెలుపుతున్నది.

 • PDF

  ఖుర్ఆన్ లో ప్రవక్త జీసస్ ఈసా అలైహిస్సలాం: మొట్టమొదటి ప్రవక్త ఆదం అలైహిస్సలాం నుండి చిట్టచివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వరకు ఖుర్ఆన్ ఎలా ప్రవక్తల గాథలన్నీ పేర్కొన్నది మరియు ప్రవక్త జీసస్ ఈసా అలైహిస్సలాం గాథను ఎలా విపులంగా ప్రస్తావించింది మొదలైన విషయాలు ఈ పుస్తకంలో వివరించబడినాయి.

 • video-shot

  MP4

  అసలు జీసస్ ఎవరు అనే ముఖ్యాంశం గురించి ఈ వీడియోలో బ్రదర్ ఇమ్రాన్ చర్చించినారు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో "అసలు జీసస్ ఎవరు, ప్రవక్తలు మరియు వారి ఉద్దేశ్యం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎవరు, జీసస్ మహిమలు, అసలు జీసస్ దేవుడి కుమారుడా, క్రైస్తవత్వంతో ఇస్లాం ధర్మం యొక్క అంగీకారాలు మరియు ఖండనలు, అసలు జీసస్ అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త యేనా కాదా" అనే అంశాలను డాక్టర్ అలీ ముహమ్మద్ సలాహ్ చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం యొక్క జీవిత పాఠాలపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా - హజ్ యాత్ర ఒక ప్రవక్త నుండి వారసత్వంగా సంక్రమించిన అమూల్యమైన ఆస్తి. మిలియన్ల కొద్దీ ప్రజలు మొత్తం భూమండలంపై నున్న అత్యుత్తమ ప్రాంతంలో జమ అయి, ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహి స్సలాం ఇచ్చిన పిలుపుకు స్పందిస్తూ, ఆయన బోధించిన ఆచరణలు చేస్తారు. ఈ మొత్తం భూమండంలో దాదాపు ప్రజలందరూ గౌరవించే ఏకైక మహాపురుషుడు ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం. ఆయనను ఆదర్శవంతుడిగా చేసుకోమని అల్లాహ్ మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు ఆదేశించినాడు. ఆయన ఒంటరిగా ఒక సమాజంతో సమానమని ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ చే పేర్కొనబడిన ఏకైక వ్యక్తి. ఆయన యొక్క ఒంటరి ఈమాన్, మొత్తం 1.6 బిలియన్ల ప్రజల ఈమాన్ కు సరిసమానం అయ్యేటంతటి ఉన్నత స్థానానికి చేర్చిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం యొక్క ఆ గొప్ప పని ఏమిటి

 • video-shot

  MP4

  మూసా మరియు ఖిద్ర అలైహిస్సలాంల వృత్తాంతంలోని వివేకం మరియు ప్రయోజనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన ఖుత్బా ప్రసంగం ఇది.

 • PDF

  1- క్రైస్తవ మూలాధారాలలో జీసస్ దేవుడి కుమారుడా కాదా అనే అంశంలై క్షుణ్ణమైన పరిశోధన. పాత నిబంధనలు మరియు కొత్త నిబంధనలలో దేవుడి కుమారుడు అనే పదాలపై ఒక చూపు. 2-కుమారుడు అని అనువదించబడిన అసలు గ్రీక్ మరియు హిబ్రూ పదాలపై పరిశీలన.

 • DOC

  1- ఎలా జీసస్ దేవుడు కాదని బైబిల్ రచయితలు నమ్ముతున్నారు. 2- శిష్యుల చర్యల నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే కొన్ని సంఘటనలు. 3- దేవుడి వలే జీసస్ సర్వలోక శక్తిమంతుడు మరియు అగోచర జ్ఞానవంతుడు కాదని బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతున్నది. 4- జీసస్ నొక్కి వక్కాణించిన బైబిల్ కమాండ్మెంటులన్నింటిలో మొట్టమొదటి కమాండ్మెంటు ఏమిటి 5- అనేక మంది ప్రజలు పౌలు రాతలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు చూపుతారు. 6- యోహాను గోస్పెల్ నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే స్పష్టమైన ఋజువు. 7- అనేక మంది ప్రజలు బైబిల్ లోని కొన్ని వచనాలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు వాడుతుంటారు. అయితే వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే, అవన్నీ దానికి వ్యతిరేకంగా చెబుతున్నాయి.

 • PDF

  క్రైస్తవులకు ఆమె జీసస్ తల్లి మేరీగా తెలుసు. ముస్లింలు కూడా ఆమెను జీసస్ తల్లి గానే గుర్తిస్తారు. అరబీలో ఉమ్మె ఈసా. ఇస్లాం లో మేరీ తరుచుగా మర్యమ్ బిన్తె ఇమ్రాన్ అనే పేరుతో ప్రస్తావించబడుతుంది అంటే ఇమ్రాన్ కుమార్తె మేరీ అని అర్థం. ఆమెను జకరియ్యాహ్ దత్తత చేసుకోవడం మరియు ఆలయంలో ఆమె ఉండటం గురించి ఈ వ్యాసం వివరిస్తున్నది. జకరియ్యాహ్ పెంపకంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మర్యంకు ఏమి జరిగింది అనే విషయం కూడా ఈ వ్యాసం చర్చిస్తున్నది. ఎలా దైవదూత జిబ్రయీల్ ఆమెతో అల్లాహ్ యొక్క మహిమ వలన ఆమెకు పిల్లవాడు జన్మించనున్నాడు, ఆమె గర్భకాలాన్ని ఎలా పూర్తి చేసింది, జీసస్ పుట్టినప్పుడు జరిగిన కొన్ని అద్భుతాల గురించి ఈ వ్యాసం ప్రస్తావించింది.

 • PDF

  మూడు భాగాలలో ఈ వ్యాసం ఉన్నది. 1- ఇస్లాం ధర్మంలో మర్యమ్ ఎవరు - ఆమె బాల్యం. 1- ఇస్లాం ధర్మంలో మర్యమ్ ఎవరు - ఆమె ప్రకటన, 3 - ఇస్లాం ధర్మంలో మర్యమ్ ఎవరు - జీసస్ జన్మ, జీసస్ తల్లి అయిన మర్యమ్ కు ఇస్లాం ధర్మం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత మరియు గౌరవం.

 • PDF

  జీసస్ క్రీస్తు యొక్క దైవతాన్ని సమర్ధిస్తున్న మరియు ఖండిస్తున్న బైబిల్ వచనాలపై ఒక చూపు.

పేజీ : 4 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్