కేటగిరీలు

రమదాన్ పవిత్ర మాసం

రమదాన్ మాసం మరియు దానిలోని ఇతర విషయాల శుభాలు, ఉపవాసం, రమదాన్ మాస నెలవంక చూడటం, సందేహం ఉన్న దినమున ఉపవాసం ఉండాలా లేదా, ఎతేకాఫ్, లైలతుల్ ఖదర్, చివరి పది రాత్రులు, తరావీహ్ నమాజులు, జకాతుల్ ఫిత్ర్, రమదాన్ నెల తర్వాత ఏమి చేయాలి మొదలైన అనేక అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 15

ఫీడ్ బ్యాక్