కేటగిరీలు

ఖుర్ఆన్ గురించి ముస్లిమేతరుల సాక్ష్య వచనాలు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఇంగ్లీష్

    DOC

    ఇస్లాం గురించి అధ్యయనం చేస్తూ ఖుర్ఆన్ గురించి కూడా పరిశోధించిన పాశ్చాత్య స్కాలర్ల అభిప్రాయాలు.

ఫీడ్ బ్యాక్