కేటగిరీలు

معلومات المواد باللغة العربية

అత్తహారహ్ - పరిశుభ్రత

మలమూత్ర విసర్జన, ఉదూ, గుసుల్, తయమ్మమ్, మేజోళ్ళ పై మసహ్, సివాక్ మొదలైన అంశాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 6