కేటగిరీలు

నమాజు

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంలో నమాజు స్థానం గురించి ప్రతి ముస్లింకు తెలుసు. దానికి షరిఅహ్ లో ఎంతో ఉన్నత స్థానం ఇవ్వబడింది. అది అవిశ్వాసాన్ని మరియు విశ్వాసాన్ని వేరు పరుస్తుంది. ఇక్కడ నమాజు గురించిన అనేక ధర్మాదేశాలు ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 130

పేజీ : 7 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్