కేటగిరీలు

 • PDF

  పిల్లలు ఇష్టపడేలా సులభమైన పద్ధతిలో ఇస్లాం ధర్మం గురించి ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. ఇస్లామీయ నడవడిక, అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు ...

 • video-shot

  MP4

  ఎడ్యుకేషనల్ మీడియాను వాడుతూ ఇస్లాం గురించి చిన్న పిల్లలకు బోధించడంలో ప్రాథమిక పాఠశాలలకు సహాయ పడుతూ డిస్కవర్ ఇస్లాం, యునైటెడ్ కింగడమ్ అనే సంస్థ తయారు చేసిన కార్టూన్ సిరీస్ లో ఇది రెండవది. ఇది లండన్ లోని అనేక పాఠశాలలలో చిన్న పిల్లలకు చూపబడుతున్నది. చిన్న పిల్లలు మరియు ఉపాధ్యాయులు దీనిన చాలా ఇష్టపడుతున్నారు.

 • video-shot

  MP4

  ఎడ్యుకేషనల్ మీడియాను వాడుతూ ఇస్లాం గురించి చిన్న పిల్లలకు బోధించడంలో ప్రాథమిక పాఠశాలలకు సహాయ పడుతూ డిస్కవర్ ఇస్లాం, యునైటెడ్ కింగడమ్ అనే సంస్థ తయారు చేసిన కార్టూన్ సిరీస్ లో ఇది రెండవది. ఇది లండన్ లోని అనేక పాఠశాలలలో చిన్న పిల్లలకు చూపబడుతున్నది. చిన్న పిల్లలు మరియు ఉపాధ్యాయులు దీనిన చాలా ఇష్టపడుతున్నారు.

 • PDF

  పిల్లల కోసం దుఆలు అనే పుస్తకంలో పిల్లల కోసం ప్రత్యేకమైన దుఆలు ఉన్నాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్