కేటగిరీలు

ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు ? నవముస్లింల వృత్తాంతాలు

30 కంటే ఎక్కువ భాషలకు చెందిన వివిధ నవముస్లింలు తాము తరుచుగా ఎదుర్కొనే మీరు ఎందుకు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు ? అనే ప్రశ్నకు వారిచ్చిన సమాధానాల సంకలనం. వాటన్నింటిలో ఉత్తమమైన జవాబు ఏదంటే తాము ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించడమనేది తమపై అల్లాహ్ చూపిన గొప్ప అనుగ్రహంగా పేర్కొనడం.

అంశాల సంఖ్య: 35

పేజీ : 2 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్