వివరణ

ఇస్లాం పై ద్వేషంతో, దానిలోని లోపాలను కనిపెట్టాలనే ఉద్ధేశ్యంతో ఖుర్ఆన్ చదవటం ప్రారంభించిన ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడు, చివరకు తన ధర్మంలోనే లోపాలు ఉన్నట్లు మరియు ఇస్లాం ధర్మం మాత్రమే స్వచ్ఛమైనదనే వాస్తవాన్ని గుర్తించి, అంతిమ సన్మార్గాన్ని తన సోదరితో పాటు స్వీకరించాడు. ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేరు కన్సల్టెంటుగా పనిచేస్తున్నాడు.

ఫీడ్ బ్యాక్