కేటగిరీలు

క్రిస్మస్ మరియు న్యూ ఇయర్ వేడుకలు

ఇవి రెండు ఇతర మతాలకు సంబంధించిన పండుగలు. ప్రతి మతానికి చెందిన ప్రజలు సంతోషంగా వేడుకలు జరుపుకునే కొన్ని సందర్భాలు ఆయా మతాలలో ఉన్నాయి. అప్పుడు వారు వాటిని ప్రదర్శిస్తుంటారు మరియు ఇతరులకు వాటి గురించి వర్ణిస్తుంటారు. క్రిస్మస్ మరియు న్యూ ఇయర్ వేడుకల గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాదేశాలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 12

ఫీడ్ బ్యాక్