తౌహీద్ వాస్తవికత

వివరణ

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఏకదైవత్వ వాస్తవికతను ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి