జిహాద్ మరియు ఉగ్రవాదం

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు జిహాద్ మరియు ఉగ్రవాదం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్