ఖుర్ఆన్ వెలుగులో సున్నతు ప్రాధాన్యత

వివరణ

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సున్నతు యొక్క ప్రాధాన్యతను ఖుర్ఆన్ ఆయతుల ఆధారంగా చాలా చక్కగా వివరించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి