సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత

వివరణ

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి చర్చించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి