కేటగిరీలు

 • video-shot

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ మోతశిమ్ అల్ హమీదీ "నిశ్చయంగా ఆచరణల ప్రతిఫలం సంకల్పంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తికి తను సంకల్పించిందే లభిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరి వలసైతే అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కోసం సంకల్పించుకున్నదో, అతడి వలస అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త కోసం పరిగణించబడుతుంది. అలాగే ఎవరి వలసైతే ప్రాపంచిక ప్రయోజనాల కోసం లేదా ఎవరైనా మహిళను వివాహమాడాలని సంకల్పించుకున్నదో, అతడి వలస దాని కోసమే పరిగణించబడుతుంది" అనే హదీథు గురించి వివరించారు. ఈ హదీథుకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి ఉదాహరణలు ఆయన పేర్కొన్నారు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ హృదయంపై షేఖుల్ ఇస్లాం ఇబ్నె తైయిమియహ్ యొక్క వ్యాసం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ హృదయంపై షేఖుల్ ఇస్లాం ఇబ్నె తైయిమియహ్ యొక్క వ్యాసం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  ఈ మొదటి ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ హృదయంపై షేఖుల్ ఇస్లాం ఇబ్నె తైయిమియహ్ యొక్క వ్యాసం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  41 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహాన్ని గుర్తించిన తర్వాత దానిని తిరస్కరించుట కుఫ్ర్ : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  MP4

  35 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - నష్టపోయే ప్రజలను వదిలి పెట్టినవాడు అల్లాహ్ నుండి రక్షణ పొందుతాడు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 08 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 08 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 07 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 07 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 06 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 06 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 05 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 05 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 04 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 04 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 03 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 03 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 02 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 02 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా - 01 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా - 01 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

 • video-shot

  తజ్కియా కోర్సు - 2 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా కోర్సు - 2 : ఈ రెండు భాగాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం ఎలా ఆత్మశుద్ధి చేసుకోగలం అనే విషయాలను డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చర్చించినారు. ఈ రెండు ఉపన్యాసాలను ఆయన పీట్స్ బర్గ్, ఫ్లోరిడాలోని మస్జిద్ అస్సున్నగ్ లో ఇచ్చారు.

 • video-shot

  తజ్కియా కోర్సు - 1 బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  తజ్కియా కోర్సు - 1 : ఈ రెండు భాగాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం ఎలా ఆత్మశుద్ధి చేసుకోగలం అనే విషయాలను డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చర్చించినారు. ఈ రెండు ఉపన్యాసాలను ఆయన పీట్స్ బర్గ్, ఫ్లోరిడాలోని మస్జిద్ అస్సున్నగ్ లో ఇచ్చారు.

 • video-shot

  పశ్చాత్తాపం బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ భాగంలో చేసిన పాపానికి, తప్పులకు ఎలా పశ్చాత్తాప పడాలి, అసలు మనం ఎందుకు అల్లాహ్ వద్ద పశ్చాత్తాప పడటం లేదు వంటి మరికొన్ని విషయాల గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చర్చించారు.

 • video-shot

  MP4

  ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. దీనిలో ఏ వ్యక్తి అయినా మనశ్శాంతి ఎలా పొందాలి, అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానం మరియు ఖుర్ఆన్, సున్నతులను విధేయతతో పాటిస్తూ ఎలా ఆనందం పొందాలి అనే విషయాలు చర్చించబడినాయి. ఎందుకంటే సుఖసంతోషాలు పొందేందుకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మనమందరమూ అనుసరించవలసిన ఒక గొప్ప ఆదర్శపురుషుడు.

 • video-shot

  కష్టాల తర్వాత సుఖాలు వస్తాయి బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ వీడియోలో కష్టాల తర్వాత తప్పకుండా సుఖాలు వస్తాయని షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ వివరిస్తున్నారు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను ఆయన ఇక్కడ చర్చించారు.

 • video-shot

  ఆత్మ శుద్ధీకరణ బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ వీడియోలో స్వయంగా ఆత్మ శుద్ధీకరణ చేసుకోవలసిన ఆవశ్యకత గురించి మరియు దీనిని సాధించే దిశలో మనం వేయవలసిన అడుగుల గురించి షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.

పేజీ : 5 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్