కేటగిరీలు

معلومات المواد باللغة العربية

ఆరాధనలు

ఈ ఫైల్లో అన్ని రకాల ఆరాధన గురించిన అంశాలు ఉన్నాయి: అర్కాన్ అల్ ఇస్లాం మరియు ఆరాధానల ధర్మాజ్ఞలు, రమదాన్, అల్ హజ్ మరియు ఉమ్రహ్, తహారహ్, హైద్ మరియు నిఫాస్, సలాహ్, సామూహిక నమాజు మరియు వాటికి సంబంధించిన విషయాలు, సున్నతు నమాజులు, జనాజా నియమాలు, జకాతు నియమాలు, పది దిల్ హజ్ మరియు ఖుర్బానీ, అఖీఖహ్, ఈమాన్ మరియు మొక్కుబడులు.

అంశాల సంఖ్య: 61

పేజీ : 4 - నుండి : 1