వివరణ

హజ్ గురించి మరియు ఉమ్రహ్ గురించిన ఆదేశాలు ఈ పుస్తకంలో వివరంగా చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్