కేటగిరీలు

సున్నతు నమాజులు

ఫర్ద్ నమాజులకు ముందు లేదా తర్వాత మరియు ఇతర సమాయాలలో చేసే సున్నతు నమాజులు. వాటిలో : కొన్ని నిర్ణీత సమయాలలో చేయవలసి ఉన్నది. మరికొన్ని ఏ సమయంలోనైనా చేయవచ్చు. కొన్ని ఉదాహరణలు - అల్ కుసూఫ్, అల్ ఇస్తస్ఖాఅ, తరావీహ్, ఫర్ద్ నమాజుల తర్వాత ఉత్తమమైన నమాజైన విత్ర్ నమాజు. మోమిన్లు వీలయినంత ఎక్కువగా సున్నతు నమాజు చేయడం మంచిది. ఇక్కడ సున్నతు నమాజులకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి. 1) సునన్ రవాతిబ్, 2) సలాతుల్ తహజ్జుద్, 3) సలాతుల్ విత్ర్, 4) సలాతుల్ తరావీహ్, 5) సలాతుల్ ఈదైన్, 6) సలాతుల్ కుసూఫ్ మరియు ఖుసూఫ్, 7) సలాతుల్ ఇస్తస్ఖాఅ, 8) సలాతుల్ దుహా, 9) సలాతుల్ ఇస్తిఖారహ్.

అంశాల సంఖ్య: 19

ఫీడ్ బ్యాక్