కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP4

    ఈ భాగంలో ఫిద్యా (పాపపరిహారం కోసం చేసే ఖుర్బానీ) మరియు హాదీ (ఖుర్బానీ) గురించి మరియు వాటి నియమాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్