జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లలో

వివరణ

ఈ పుస్తకం జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ గురించి క్రైస్తవులలో ఉన్న అనేక అపోహలను ప్రామాణిక ఆధారాలతో దూరం చేస్తున్నది. సత్యం తెలుసుకోగోరిని ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది ప్రయోజనం చేకూర్చును.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: