ఖుర్ఆన్ పరిచయం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ గురించి ముహమ్మద్ రబ్బానీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి