తౌహీద్ – నిఫాఖ్ 1వ భాగం

వివరణ

దీనిలో కపటత్వం గురించి అబ్దుల్లాహ్ రెడ్డి గారు రబ్వహ్ ఇస్లామీయ తరగతులలో వివరించారు. ఈ అంశంపై ఆయన యొక్క రెండో ఉపన్యాసం ఇది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి