కేటగిరీలు

తజ్వీద్ అల్ ఖుర్ఆన్

తజ్వీద్ అల్ ఖుర్ఆన్ లో ఎలా ఖుర్ఆన్ చదవాలి, అక్షరాలు ఎలా పలకాలి మొదలైన విషయాలు కొన్ని ప్రపంచ భాషలలో ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 1

ఫీడ్ బ్యాక్