కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    PDF

    1- వేర్వేరు రకాల సాతానిజం గురించి సంక్షిప్త వివరణ మరియు వారి విశ్వాసాలు. 2- ఎలా ఇలాంటి మూర్ఖ సిద్ధాంతాలు ప్రమాదకరమైన మలుపులు తిరుగుతాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్