కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  సృష్టికర్త సవాలు చేసినట్లుగా తన అంతిమ దైవసందేశం అయిన ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ఎలాంటి లోపాలకు, తప్పులకు తావు లేని దివ్యగ్రంథం. అనేకమంది ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రజ్ఞులు తాము ఖుర్ఆన్ లో గుర్తించిన అనేక ఆధునిక వైజ్ఞానిక వాస్తవాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. నేటి ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాల సహాయంతో కనుగొన్ని అనేక విషయాలు 1400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఖుర్ఆన్ లో ఎంతో ఖచ్చితంగా ప్రస్తావించబడటాన్ని వారు ఏక కంఠంతో ధృవీకరిస్తున్నారు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈనాడు ఆధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రం కనుగొంటున్న వాతావరణ విషయాలు ఖుర్ఆన్ లో 1400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే పేర్కొనబడినాయి.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈ భూమండలం మానవ జీవితం కోసం అనుకూలమైనదిగా డిజైన్ చేయబడింది. భూమ్యాకాశాలలో కనబడే సమతౌల్యం చిత్తశుద్ధితో సత్యాన్వేషణ చేసేవారికి సర్వలోక సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపిస్తున్నాయి.

 • ఇంగ్లీష్

  GIF

  ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటి మరియు దాని నిర్వచనాన్ని ఈ సంక్షిప్త వ్యాసం వివరిస్తున్నది. ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడిన కొన్ని వైజ్ఞానిక విషయాలను కూడా ఇది చర్చించినది.

 • ఇంగ్లీష్

  GIF

  ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు - ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని వైజ్ఞానిక పరమైన వచనాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్