అద్భుతాలకు అద్భుతం పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం

వివరణ

ఈ వీడియోలో అద్భుతాలకే అద్భుతం పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అనే ముఖ్య విషయంపై హైదరాబాద్ లోని జి.సి.పి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ రబ్బానీ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి