దివ్యఖుర్ఆన్ - అల్లాహ్ నుండి ఒక మహాద్భుత మహిమ

వివరణ

దివ్యఖుర్ఆన్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం పై అల్లాహ్ అవతరింపజేసిన ఒక మహాద్భుత మహిమ. ఇదే విషయాన్ని ఖుర్ఆన్ ఆయత్ లు మరియు హదీథ్ బోధనల నుండి ఈ వ్యాసంలో వివరించబడెను.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్