కేటగిరీలు

ఇహ్రాం స్థితిలో ప్రవేశించవలసిన మీఖాతు సరిహద్దులు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఇంగ్లీష్

    MP4

    ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఐదు మవాఖీతులు అంటే మీఖాతులను మరియు వాటి గొప్పదనాన్ని గురించి ఈ వీడియోలో చూపబడుతున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్