కేటగిరీలు

  • తెలుగు

    PDF

    ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం మరియు మీలాదున్నబీ, దర్గాల వద్ద జరిగే ఆరాధనలు మరియు మ్రొక్కుబడులు, ముహర్రం నెలలో జరిగే బిదఆతులు, నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ, సఫర్ నెలలో జరిగే బిదఆతులు, ఆఖరి చహర్షుబా, శకునాలు, రజబ్ నెల బిదఆతులు, రజబ్ కె కుండే, మేరాజ్ నబీ పండుగ, షాబాన్ నెల బిదఆతులు, వసీలాలోని బిదఆతులు, ఉరుసుల ఆచారాలు, తావీజులు, చేతబడులు, జాదూ, ఇంద్రజాలం, జ్యోతిష్యం, వాలెంటైన్స్ డే పండుగ మొదలైన ఇస్లాం ధర్మంలో లేని బిదఆతులు అంటే నూతన కల్పితాల గురించి ఈ పుస్తకంలో రచయిత సవివరంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించినారు.

  • ఇంగ్లీష్

    PDF

    ఈ లోకల్ మస్జిదులో వివిధ సందర్భాలలో సాంస్కృతిక పోటీలు ఏర్పాటు చేస్తారు - ఉదాహరణకు రమదాన్, మీలాదున్నబీ ... ఆ తర్వాత అందులో పాల్గొన్న వారికి మంచి మంచి బహుమతులు ఇస్తారు. అలాంటి ప్రైజులు స్వీకరించడానికి ఇస్లాం అనుమతిస్తుందా ?

ఫీడ్ బ్యాక్