కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    PDF

    ఇది ఐదు భాగాలలో ఉన్నది. 1- సమాజంలో జరిగే నేరాలను నియంత్రించేందుకు ఇస్లాం ధర్మం నిర్దేశిస్తున్న నియమనిబంధనల గురించి వివరణాత్మక చర్చ. 2- ఇస్లాం ధర్మంలోని శిక్షల విధానం యొక్క ప్రత్యేకతలు - కొన్ని రకాల నేరాల కొరకు ఇస్లాం ధర్మం ఆదేశిస్తున్న మూడంచెల శిక్షలు. 3- సమాజంలోని నేరాలను అదుపు చేయడానికి, నిర్మూలించడానికి ఇస్లాం ధర్మం సూచిస్తున్న ధర్మాజ్ఞలపై చర్చ. మొదటి రకం - హుదూద్ శిక్షలు మరియు ఏ యే నేరాలకు ఈ శిక్షలు విధించబడతాయి, వాటి వెనుకనున్న వివేకం ఏమిటి. 4- రెండవ మరియు మూడవ రకపు శిక్షలు, ప్రాయశ్చితం మరియు విచక్షణాపూర్వక శిక్షలు - ఏ యే నేరాలకు ఈ శిక్షలు విధించబడతాయి మరియు వాటి వెనుకనున్న వివేకం. 5- ఈ శిక్షల ద్వారా ఇస్లాం ధర్మం సమాజంలో ఎలాంటి మార్పు తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్