కేటగిరీలు

జాదూ, మాయమంత్రాల వశీకరణం

జాదూ, మాయమంత్రాల వలన ప్రజలకు మరియు సమాజానికి ఘోరమైన ప్రమాదం ఉన్నది. అందువలన ఇస్లాం ధర్మం మంత్రగాళ్ళు, తాంత్రికుల గురించి మరియు వారి నుండి ఎదురయ్యే ఘోర ప్రమాదాల తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. వారి బారి నుండి కాపాడుకోవడం కోసం మరియు దిష్టి నుండి కాపాడుకోవడం కోసం ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ఆధారంతో రుఖయ్యా చికిత్స మొదలైనది. ఈ అంశంపై ఇక్కడ అనేక విషయాలు ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 15

ఫీడ్ బ్యాక్