కేటగిరీలు

  • video-shot

    సదఖా ఇంగ్లీష్

    MP4

    సదఖా (ఐచ్ఛిక దానం) గురించిన ఇస్లామీయ నియమనిబంధనలు, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దాని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

  • PDF

    బీదవాడు ఎవడు ? అనే విషయం గురించి సహీహ్ బుఖారీ మరియు ముస్లింలలో నమోదు చేయబడిన అబూ హురైరహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన హదీథు గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్