బీదవాడు ఎవడు?

వివరణ

బీదవాడు ఎవడు ? అనే విషయం గురించి సహీహ్ బుఖారీ మరియు ముస్లింలలో నమోదు చేయబడిన అబూ హురైరహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన హదీథు గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి