కేటగిరీలు

సూర్యగ్రహణ మరియు చంద్రగ్రహణ సమయాలలో చేసే నమాజు

అంశాల సంఖ్య: 3

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఈ భాగంలో సూర్యగ్రహణం లేదా చంద్రగ్రహణం పట్టినపుడు చేసే నమాజు యొక్క నియమాలు, దానిలోని దీవెనలు మరియు దానికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కుమారుడు ఇబ్రాహీమ్ రదియల్లాహు అన్హు చనిపోయిన రోజున సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవించింది. ఇది చూసి ప్రజలు ఆ పసిబాలుడి మరణమే దానికి కారణమని చెప్పుకోసాగారు. అది విన్న వెంటనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం "సూర్యూడు, చంద్రుడు అల్లాహ్ యొక్క సూచనలలోని కొన్ని సూచనలనీ, ఒకరి చావుబ్రతుకులు వాటిని ప్రభావితం చేయవనీ, ఒకవేళ ఎవరైనా సూర్య గ్రహణం లేదా చంద్ర గ్రహణం చూస్తే, వెంటనే నమాజు చేసి, అల్లాహ్ వద్ద శరణు వేడుకోవాలని" బోధించారు.

 • అరబిక్

  PDF

  అల్ కసూఫ్ నమాజు - ఇది సూర్యగ్రహణం లేక చంద్ర గ్రహణం పట్టినప్పుడు చదివే నమాజు, ప్రవక్త బోధించని విధానాన్ని అనుసరించి - ఇక్కడు వివరించబడినది.

ఫీడ్ బ్యాక్