కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    PDF

    1- ఇస్లాం ధర్మలో రోగుల పరామర్శ తప్పనిసరి మరియు దానికి బదులుగా అల్లాహ్ ప్రసాదించే ప్రతిఫలం. ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విధానం కూడా. 2- రోగులను సందర్శించే విధానం, ప్రతిఫలం మరియు దానిలోని శుభాలు.

  • తెలుగు

    MP3

    ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన రోగుల పరామర్శ నియమాలను గురించి చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్