معلومات المواد باللغة العربية

అంశాల సంఖ్య: 3

 • తెలుగు

  PDF

  సంతోషకరమైన జీవితం కొరకు ఉపయోగకరమైన సాధనాలు

 • తెలుగు

  MP4

  ఈ వీడియోలో ఉత్తమ సమాజం మరియు ఉత్తమ మానవుడి గురించి గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • తెలుగు

  MP4

  సామాజిక రుగ్మతలను రూపుమాపడంలో హిందూ, క్రైస్తవ మరియు ఇస్లాం దివ్యగ్రంథాలు ఏవిధంగా మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నాయనే విషయాన్ని సోదరుడు సిరాజుర్రహ్మాన్ గారు ఈ బహిరంగ సభలో చక్కగా వివరించారు. సర్వలోక వాసుల కొరకు సృష్టికర్తచే పంపబడిన అంతిమ దివ్యసందేశమైన ఖుర్ఆన్ ఏ విధంగా మానవాళికి స్వచ్ఛమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందజేస్తున్నదనే విషయం ఈ ప్రసంగంలో చర్చించబడినది.