సామాజిక రుగ్మతలు – థార్మిక గ్రంథాల పరిష్కారం

వివరణ

సామాజిక రుగ్మతలను రూపుమాపడంలో హిందూ, క్రైస్తవ మరియు ఇస్లాం దివ్యగ్రంథాలు ఏవిధంగా మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నాయనే విషయాన్ని సోదరుడు సిరాజుర్రహ్మాన్ గారు ఈ బహిరంగ సభలో చక్కగా వివరించారు. సర్వలోక వాసుల కొరకు సృష్టికర్తచే పంపబడిన అంతిమ దివ్యసందేశమైన ఖుర్ఆన్ ఏ విధంగా మానవాళికి స్వచ్ఛమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందజేస్తున్నదనే విషయం ఈ ప్రసంగంలో చర్చించబడినది.

ఫీడ్ బ్యాక్