కేటగిరీలు

 • తెలుగు

  PDF

  డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ గారు ఈ పుస్తకంలో పరస్పరం విభేదిస్తున్న అసత్య పలుకులతో, ప్రజలను అయోమయంలో పడవేసి, తప్పుడు దారి పట్టిస్తున్న ఖాదియానియత్ గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు. సత్యం తెలుసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదవ వలసిన మంచి రిసెర్చ్ పుస్తకమిది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఇస్లాం ధర్మం యొక్క అసలు బోధనలతో అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా విభేదిస్తున్నది. అసలు అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా ప్రారంభమైంది, ఇస్లాం ధర్మంతో అది ఎలా విభేదిస్తున్నది, అది ఎలా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయింది. 2- అహ్మదియ్యహ్ మతం యొక్క సిద్ధాంతాలు, అంతిమ సందేశమైన ఖుర్ఆన్, అంతిమ ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు జిహాద్ లపై వారి అభిప్రాయం. 3- అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించిన ఈ వ్యాసం యొక్క ముగింపు మాటలు, మిర్జా గులాం అహ్మద్ యొక్క మాయలు, అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించి ముస్లిం పండితులు ఏమంటున్నారు.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని షఫీఆ అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ తాను ప్రవక్తనని నిరూపించుకోవడానికి చూపుకున్న కొన్ని బూటకపు నిదర్శనాలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని హనీఫా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసుకున్న కొన్ని ఆత్మస్తుతి ప్రగల్భాలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని ఆయిషా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసిన అనేక అసత్య పలుకులు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని షమ్సున్నిసా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసిన అనేక పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని జబీరా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ యొక్క గుణాల గురించి వివరించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- బహాయిజమ్ యే అసలు ఇస్లాం ధర్మమా ? మొదటి భాగం - బహాయిజమ్ అసలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, దాని చరిత్ర. 2- ఇస్లాం ధర్మం మూలసిద్ధాంతాలతో విభేదిస్తున్న బహాయిజమ్ యొక్క కొన్ని సిద్ధాంతాలపై మరియు దాని కొన్ని ముఖ్యబోధనలపై పరిశీలన.

ఫీడ్ బ్యాక్