మిర్జా ఖాదియానీ అత్మస్తుతి

వివరణ

అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని హనీఫా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసుకున్న కొన్ని ఆత్మస్తుతి ప్రగల్భాలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్

కేటగిరీలు: