కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP4

    పవిత్ర రమదాన్ మాసం త్వరలోనే ముగియనున్నది. మరి, దాని తర్వాత మన పయనం ఎటు ? రమదాన్ నెల ముస్లిం కావద్దు. నిస్సందేహంగా రమదాన్ నెల ప్రభువే మిగిలిన నెలలన్నింటి ప్రభువు. షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఈ ఖుత్బహ్ ప్రసంగంలో రమదాన్ నెల తర్వాత కూడా మనం ఎలా జీవితాన్ని ఇదే విధంగా కొనసాగించగలం అనే విషయాన్ని చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్