వివరణ

వర్షం యొక్క ఆవశ్యకత, సలాతుల్ ఇస్తిస్కాహ్ మరియు దాని కొరకు మనం సరైన పద్ధతిలో అల్లాహ్ ను ఎలా వేడుకోవాలి – అనే విషయాలు ఈ వ్యాసంలో ఉన్నాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్