నమాజు విధానం

వివరణ

కువైట్ లో పనిచేస్తున్న షేఖ్ ముజాహిద్ గారు ఈ వీడియోలో నమాజు చేసే విధానం గురించి చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్