వివరణ

ఈ వ్యాసంలో ఈమాన్ (విశ్వాసం) మరియు తఖ్వా (భయభక్తులు) వాటి బీజం నుండి మొలకెత్తినప్పుడు సంభవించే పర్యవసాన శుభాల గురించి క్లుప్తంగా చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్