పాపం - పరిహారం - రక్షణ

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు పాపం, పరిహారం మరియు రక్షణ గురించి వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్