ఇంద్రాణీ మరియు చంద్ర

వివరణ

హిందూ ధర్మం నుండి ఇస్లాం లోనికి: ఒక స్వామీజీ శిష్యుడిని ఒక హిందూ యువతి వివాహం చేసున్నది. కాని ఆ తర్వాత సత్యమార్గం కోసం ఇతర ధర్మాలలో వెతకటం మొదలు పెట్టినది. చివరికి సత్యాన్ని తెలుసుకొని, తన భర్తతో సహా ఇస్లాం స్వీకరించనది.

ఫీడ్ బ్యాక్