జాంబయ్య - జహురుల్లాహ్

వివరణ

ఈ వీడియోలో తను ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎలా స్వీకరించరో జాంబయ్య జహరుల్లాహ్ గారు హైదరాబాద్ లోని జి.ఇ. సి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమంలో వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి